cyprus cycling federation logo 2017
cyprus cycling federation logo 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Κυπριακή Οµοσπονδία Ποδηλασίας ανακοινώνει τη βούλησή της να προσλάβει, µέσω σύµβασης για προσφορά υπηρεσιών, επαγγελµατία για τη θέση του:

 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΑΡΑΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑΣ

για τους αθλητές της προεθνικής και εθνικής οµάδας Παραποδηλασίας της Κυπριακής

∆ηµοκρατίας.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 1. Πτυχίο από τµήµα φυσικής αγωγής και αθλητικής επιστήµης πανεπιστηµιακού ιδρύµατος, είτε της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας είτε τρίτης χώρας˙

 

 1. Εναλλακτικά, ως προς το απαιτούµενο προσόν υπό την παράγραφο 1 ανωτέρω,

∆ίπλωµα UCI Coach, τουλάχιστον, επιπέδου 2, ή δίπλωµα απο Εθνική Οµοσπονδία Ποδηλασίας αναγνωρισµένη απο την UCI

 

 1. Άπταιστη χρήση σε προφορικό και γραπτό λόγο, τουλάχιστον, της αγγλικής γλώσσας˙

 

 1. Αποδεδειγµένη προπονητική πείρα στην αγωνιστική παραποδηλασία˙

 

 1. Αποδεδειγµένη, εις βάθος, γνώση των σχετικών εν ισχύ κανονισµών της ∆ιεθνούς Ένωσης Ποδηλασίας (UCI), συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν την παραποδηλασία˙

 

 1. Να συνεννοείται, να συντονίζεται και να συνεργάζεται, µε τον εκάστοτε Εθνικο Προπονητή Ποδηλασίας της Κυπριακής Οµοσπονδίας Ποδηλασίας, ο οποίος θα έχει και τη γενική επίβλεψη και πρόσταγµα όλων των εθνικών οµάδων ποδηλασίας καθώς επίσης µε την Τεχνική Επιτροπή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον Έφορο Εθνικών Οµάδων της Οµοσπονδίας˙

 

 1. Να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία, παρακολούθηση και επιτήρηση των αθλητών της εθνικής ή / και της προεθνικής οµάδας Παραποδηλασίας, των εκπροσώπων και προπονητών των σωµατείων τους, καθώς επίσης της προόδου τους, εκ του σύνεγγυς ή

/ και µέσω λογισµικού προγράµµατος από το εξωτερικό˙

 

 1. Να συνοδεύει, ως αρχηγός αποστολής ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, τους αθλητές της εθνικής ή / και της προεθνικής οµάδας Παραποδηλασίας στο εξωτερικό σε διεθνείς ή άλλους αγώνες˙

 

 1. Να προβαίνει στο σχεδιασµό και κατάρτιση προπονητικού πλάνου, στόχων, κριτηρίων επιλογής για κάθε αθλητή της εθνικής ή / και της προεθνικής οµάδας Παραποδηλασίας και της δηµιουργίας του απαιτούµενου πνεύµατος συνεργασίας και σύµπνοιας εντός των εν λόγω εθνικών οµάδων που να επιφέρει τη βέλτιστη δυνατή απόδοση από πλευράς τους˙

 

 1. Να διοργάνωνει και εκτελεί προπονητικά καµπ (training camps) στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ανά έτος για τους αθλητές της εθνικής ή / και της προεθνικής οµάδας Παραποδηλασίας.

 

 1. Να διοργανώνει και να εκτελεί σεµινάρια και ηµερίδες που να αφορούν την παραποδηλασία στο ευρύτερο κοινό ή σε οργανωµένα σύνολα µε σκοπό την αφύπνηση και εξάπλωση της γνώσης για το αντικείµενο της παραποδηλασίας,

 

 1. Να συνεργάζεται µε τον Τεχνικό Σύµβουλο της Οµοσπονδίας ώστε να επισηµανθούν και να καθιερωθούν ασφαλείς διαδροµές και κριτήρια ασφάλειας για την προπόνηση των αθλητών της εθνικής ή / και της προεθνικής οµάδας καθώς επίσης συνθήκες ασφάλειας σε αγώνες παραποδηλασίας, και

 

 1. Υψηλό οργανωτικό φρόνηµα, αποτελεσµατικότητα, επαγγελµατική νοοτροπία, σοβαρή προσέγγιση προς τα καθήκοντά του, ήθος και ακεραιότητα χαρακτήρα.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 1. Το Πτυχίο που αναφέρεται, ως απαιτούµενο προσόν, στην παράγραφο (1) ανωτέρω να είναι µε ειδικότητα την ποδηλασία,

 

 1. Αγωνιστική πείρα ως αθλητής ποδηλασίας ή παραποδηλασίας, και

 

 1. Αποδεδειγµένες επιτυχίες είτε του ιδίου, εάν υπήρξε αθλητής, είτε αθλητών του ως προπονητής, στην αγωνιστική παραποδηλασία, σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο.

 

Τα Επιπρόσθετα Προσόντα δεν είναι υποχρεωτικά αλλά θα θεωρηθούν ευνοϊκά για όποιο υποψήφιο κατέχει όλα ή οποιοδήποτε εξ αυτών.

 

Η διάρκεια της συνεργασίας θα είναι δωδεκάµηνη µε δικαίωµα ανανέωσης κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Κυπριακής Οµοσπονδίας Ποδηλασίας.

 

Θα προσφερθεί ελκυστική αµοιβή στον ή στην κατάλληλο / η υποψήφιο / α.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο email [email protected] µέχρι τις 20 ∆εκεµβρίου, 2017.

 

Στην αίτηση θα πρέπει να περιλαµβάνεται το βιογραφικό, τα προσόντα, η πείρα και οι όποιες επιτυχίες αθλητών του κάθε αιτητή.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

 • Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει στο σύνολό τους κάθε νοµική ή άλλη υποχρέωσή τους, ή να έχουν νόµιµα τύχει απαλλαγής ή εξαίρεσης, σε σχέση µε στρατιωτική θητεία τους είτε ως πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας είτε τρίτης χώρας.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα πρωτότυπα όλων των πιστοποιητικών και πτυχίων τους.
 • Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτα εµπιστευτικού χειρισµού και όλα τα προσωπικά δεδοµένα θα τύχουν επεξεργασίας µε περισσή επιµέλεια και σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµων, Ν. 138 (Ι)/2001, ως τροποποιήθηκε.

Όλες οι Αθλητικές Ειδήσεις από την Κύπρο, την  Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο actioninsports.com

 • Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
 • Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
 • Ακολούθησε μας στο Twitter - Instagram - Linkedin
 • Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube