Προκήρυξη διαγωνισμού

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση διανομής και πώλησης εισιτήριων για τους κοινοπολιτειακούς αγώνες Gold Coast 2018

Η Κυπριακή  Επιτροπή  Κοινοπολιτειακών Αγώνων (ΚΕΚΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση διανομή και πώληση εισιτηρίων για τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες GOLD COAST 2018

Για το σκοπό αυτό η ΚΕΚΑ δέχεται προτάσεις ενδιαφέροντος για την επιλογή γραφείου που θα μπορεί να αναλάβει τη διαδικασία παραγγελίας και διάθεσης των εισιτηρίων των Κοινοπολιτειακών Αγώνων GOLD COAST 2018.

Οι όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού αυτού είναι ουσιώδεις και σύμφωνοι με τις διατάξεις και κανονισμούς  της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινοπολιτειακών Αγώνων (ΔΟΚΑ) και της Οργανωτικής Επιτροπής των αγώνων GOLD COAST 2018 και κανένας από αυτούς δεν μπορεί να παραβιαστεί.

Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις:

Το γραφείο που θα επιλεγεί θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με τους όρους και Κανονισμούς της συμφωνίας που θα υπογραφεί με την ΚΕΚΑ και την Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων η οποία επισυνάπτεται και είναι αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης.

Μερικοί από τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται είναι:

 • Να μπορεί να προωθήσει μέσω διαφημιστικής εκστρατείας τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες GOLD COAST
 • Να μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του Κυπριακού κοινού σε εισιτήρια.
 • Να μπορεί να προσφέρει στους αγοραστές είτε μεμονωμένα εισιτήρια διαφόρων αθλημάτων ή πακέτα που θα περιλαμβάνουν και προτάσεις φιλοξενίας αφού πρώτα τύχουν της εκ των προτέρων έγκρισης της ΚΕΚΑ και της ΔΟΚΑ.
 • Το διαπιστευμένο γραφείο που θα επιλεγεί θα πρέπει να προμηθεύεται τα εισιτήρια μόνο από την Οργανωτική επιτροπή των Αγώνων GOLD COAST 2018, να πωλεί τα εισιτήρια ΜΟΝΟ στην Κυπριακή Επικράτεια και δεν θα δικαιούται να πωλήσει εισιτήρια σε μεταπωλητές με σκοπό την μεταπώληση τους στο κοινό.
 • Να δώσει ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά τις τιμές των εισιτηρίων (face value)  καθώς και των προστιθέμενων εξόδων για την πώληση τους.
 • Πρέπει να παρέχει οικονομικές εγγυήσεις ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του έργου που αναλαμβάνει.
 • Να μην υπάρχουν προηγούμενες διαφορές η χρέη του ενδιαφερόμενου με την ΔΟΚΑ από παρόμοιες περιπτώσεις.
 • Δεν μπορεί να προσθέσει στην ονομαστική αξία ( face value) του εισιτήριου ποσοστό πάνω από 25% της συγκεκριμένης αξίας η ποσό που να μην ξεπερνά τα $50 δολάρια Αυστραλίας.
 • Είναι υποχρεωμένο να δώσει προτεραιότητα στην Κοινοπολιτειακή «οικογένεια» και μετά στο ευρύ κοινό.
 • Πρέπει να ενημερώνει γραπτώς κάθε ενδιαφερόμενο ότι απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση των εισιτηρίων. Σε περίπτωση που θα πουληθούν εισιτήρια σε χορηγούς της ΚΕΚΑ αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν για προωθητικούς και μόνον σκοπούς στην επικράτεια/περιφέρεια της Κύπρου.
 • Υποχρεούται να διαφυλάσσει αλλά και να επιστρέφει τα προσωπικά δεδομένα των αγοραστών εισιτηρίων.
 • Να βεβαιώνεται ότι ο αγοραστής γνωρίζει και έχει καταλάβει απόλυτα τους γενικούς κανονισμούς που διέπουν την αγορά εισιτηρίων για το GOLD COAST

 

Βασικά κριτήρια για την επιλογή του γραφείου είναι:

Α) Τα οφέλη που θα προσφερθούν στην ΚΕΚΑ από την ανάθεση της προσφοράς για την παραγγελία και διάθεση των εισιτηρίων του GOLD COAST 2018.

Β) Από τις πληροφορίες που θα δοθούν από το γραφείο μέσω του ερωτηματολογίου Μάρκετινγκ και διάθεσης εισιτηρίων  της ΔΟΚΑ.

Γ) Το πλάνο μάρκετινγκ και επιχειρησιακό πλάνο του γραφείου  που θέλει να αναλάβει την παραγγελία και διάθεση των εισιτηρίων του GOLD COAST 2018.

Υποβολή Προτάσεων

Κάθε προσφορά για να είναι έγκυρη και να εξεταστεί θα πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο με τα διακριτικά “ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚOΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ GOLD COAST 2018» τόσο στο έξω μέρος του φάκελου όσο και πάνω στην προσφορά και να φθάσει στα γραφεία της Κυπριακής Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων στον 2ο όροφο του Ολυμπιακού Μεγάρου, Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία μέχρι την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το ερωτηματολόγιο για το πλάνο Μάρκετινγκ καθώς και για το επιχειρησιακό πλάνο που πρέπει να παρουσιάσουν καθώς και τις πρόνοιες  και τους κανονισμούς που πρέπει να ακολουθήσουν από τα γραφεία της ΚΕΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία της ΚΟΕ στα τηλεφωνά 22449880-22449806 και στο email cypnoc.marketing@cytamet.com.cy