ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣΟ

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Γυμναστικού Συλλόγου «ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ» (Γ.Σ.Ο.)  θα γίνει  στο Πολιτιστικό Κέντρο του Γ.Σ.Ο. στο Τσίρειο Στάδιο, το Σάββατο    

25 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.30π.μ.

Η πιο πάνω Γενική Συνέλευση είναι και εκλογική και περιλαμβάνει την εκλογή Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για μια τριετία.

Υποψηφιότητες για την εκλογή Προέδρου και/ή Μελών του Δ.Σ. θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στο Γεν. Γραμματέα του Γ.Σ.Ο. τουλάχιστον 48 ώρες πριν την εκλογή.